Algemene Voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Voor een optimale dienstverlening heeft Praktijk Uitgesproken onderstaande voorwaarden opgesteld.

2. Definities

Behandelaar: Degene die doelgericht een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de betreffende cliënt.
Cliënt: degene die hulp op het gebied van zijn persoonlijke ontwikkeling ontvangt.
Praktijk Uitgesproken, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 72451963 en gevestigd aan het Raadhuisplein 14 te Nieuwerkerk Ad IJssel.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten gegeven door Praktijk Uitgesproken. Praktijk Uitgesproken is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren op de site aangekondigd en bij cliënten die onder behandeling zijn per e-mail, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

3.1 Voorwaarden voor de behandelaar m.b.t. de behandeling
-De ingeschakelde coach handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform de ethische code van Phoenix-opleidingen.
-De ingeschakelde behandelaar is verplicht de cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gemoedstoestand van de cliënt, tenzij de cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
-De ingeschakelde behandelaar leest de verslagen van de cliënt per sessie en houdt deze in bewaring zolang de behandelperiode loopt.
-De ingeschakelde behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de ingeschakelde behandelaar kan worden gevergd.
-De ingeschakelde behandelaar neemt bij zijn werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de ethische code van Phoenix opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

3.2 Voorwaarden voor de cliënt m.b.t. de behandeling
Voorwaarde voor de cliënt is dat hij of zij naar beste weten inlichtingen verschaft en medewerking verleent ten behoeve van de behandeling.

3.3 De cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
Wanneer de cliënt verhinderd is een afspraak van de ingeschakelde behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

4. Betalingsvoorwaarden

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten consulten bij Praktijk Uitgesproken. Een consult wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

5. Aanvulling op de voorwaarden

Praktijk Uitgesproken stelt het zeer op prijs indien je opmerkingen, ideeën, etc. hebt ter verbetering van onze dienstverlening. Je kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

 

Privacy Verklaring

1. Praktijk Uitgesproken

In dit document staat de privacy verklaring van Praktijk Uitgesproken. Praktijk Uitgesproken is een psychologenpraktijk die zich richt op de begeleiding en coaching van persoonlijke en professionele ontwikkeling voor individuen. Praktijk Uitgesproken heeft gegevens van je nodig en verzamelt deze. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact op: info@praktijkuitgesproken.nl 06-28865187, Wendy Huisman, Raadhuisplein 14, 2914 KM  Nieuwerkerk Ad IJssel KVK Nr. 72451963.
Praktijk Uitgesproken is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Wendy Huisman.

2. Privacy informatie, een korte samenvatting

Praktijk Uitgesproken hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil Praktijk Uitgesproken heldere en transparante informatie geven over het omgaat met persoonsgegevens. Praktijk Uitgesproken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
– Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen van kracht zijn zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
– Ze op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop te willen wijzen en deze te respecteren.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1 Cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Uitgesproken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Uitgesproken de volgende persoonsgegevens van je vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Telefoonnummer; – E-mailadres; – Geslacht; – Persoonlijke gegevens uit het begeleidingsgesprek;
Praktijk Uitgesproken werkt met verslagen van de gesprekken die beveiligd zijn opgeslagen. Praktijk Uitgesproken gebruikt een versleuteld mail-account om de beveiliging te waarborgen.

3.2 Minderjarigen
Praktijk Uitgesproken verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3 Medewerkers
Praktijk Uitgesproken heeft momenteel geen medewerkers in dienst waarop de wet-AVG voor zijn bedrijfsvoering van toepassing is.

4. Bewaartermijnen

Gegevens die bewaard worden zijn gegevens over naam adres en woonplaats (NAW) verslagen over de begeleidingsgesprekken.

 4.1 NAW-gegevens
In verband met de fiscale bewaarplicht Praktijk Uitgesproken eraan gehouden om NAW-gegevens gedurende een periode van zeven jaar te bewaren. Deze gegevens kunnen pas worden verwijderd als deze termijn verstreken is.

4.2 Verslagen begeleidingsgesprekken
Verslagen van de begeleidingsgesprekken worden bewaard met als doel om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken. Na beëindiging van het begeleidingstraject worden verslagen gedurende 10 jaar bewaard. Op jouw verzoek kunnen verslagen direct worden gewist. Zie ook artikel 8.4 van dit document.

5. Verstrekking aan derden

Praktijk Uitgesproken maakt geen gebruik van een externe partij voor de financiële administratie. Praktijk Uitgesproken gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen: Computer en e-mail voor beveiligde opslag van NAW-gegevens, contactgegevens en facturen. Praktijk Uitgesproken verstrekt geen gegevens aan andere partijen waar geen verwerkersovereenkomst mee is gesloten.

6. Website en cookies

De website van Praktijk Uitgesproken gebruik van cookies. Deze zijn bedoeld om de website beter te laten functioneren. Ze zijn niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens. Bij bezoek aan de website kun je de keus voor het gebruik cookies zelf bepalen. Om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website van Praktijk Uitgesproken gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van de privacy-vriendelijke versie van Google Analytics. Dit wordt zodanig gedaan dat er zo min mogelijk uitwisseling van gegevens tussen de website en Google plaatsvindt. Zo worden IP-adressen gemaskeerd, worden er geen gegevens gedeeld, wordt er geen gebruik gemaakt van andere Googlediensten in combinatie met Google Analytics en heeft Praktijk Uitgesproken een verwerkersovereenkomst met Google.

7. Beveiliging

Praktijk Uitgesproken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

8. Jouw Rechten

8.1 Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijdens jouw gegevens op de vragen die bij Praktijk Uitgesproken vastgelegd en bewaard worden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Praktijk Uitgesproken. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

8.2 Recht op rectificatie
Indien je gegevens niet kloppen of veranderd zijn dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door Praktijk Uitgesproken.

8.3 Recht op wissen van gegevens
Indien je niet langer wilt dat jouw gegevens bij Praktijk Uitgesproken zijn vastgelegd, dan heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen.

8.4 Recht op indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Praktijk Uitgesproken niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

9. Vragen

Als je naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op.